Všeobecné obchodní podmínky

 

 

ČÁST 1. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže specifikují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je obchodní společnost Goldene Adele s.r.o., IČ: 10917446, DIČ: CZ 10917446, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 86077, a Kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel.

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou tyto:
Goldene Adele s.r.o.
IČ: 10917446
DIČ: CZ10917446
se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86077
telefon: +420 605 536 051
mail:  info@vasezlato.cz

webové stránky: https://vasezlato.cz

Je-li smluvní stranou podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem podnikání), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.

 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 • „Prodávající“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává Kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost Goldene Adele s.r.o., IČ: 10917446, DIČ: CZ 10917446, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 86077.

 

 • „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která může být podnikatelem nebo spotřebitelem
 1. a) Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. b)Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.
 • „Elektronickým obchodem“ se rozumí Elektronický obchod provozovaný Prodávajícím, který je reprezentován souborem internetových stránek a aplikací Elektronického obchodu na stránkách vasezlato.cz
 • „Prostředky komunikace na dálku“ umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet).
 • „Kupní smlouva“ je dvoustranným právním úkonem, kterým se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1 Jednotlivé způsoby uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva může být uzavřena některým z těchto způsobů:

 1. a) prostřednictvím Elektronického obchodu

Kupující může provádět objednávání zboží nabízeného Prodávajícím v Elektronickém obchodě výhradně buď prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu Kupujícího (dále jen jako „uživatelský účet“) nebo prostřednictvím jednorázového přihlášení do Elektronického obchodu, a to na webovém rozhraní Elektronického obchodu provozovaného Prodávajícím.

Při zakládání a správě uživatelského účtu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit jakýkoliv uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). O zrušení uživatelského účtu je Prodávající povinen Kupujícího elektronicky informovat, a to na emailovou adresu uvedenou v příslušném zrušeném uživatelském účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pokud není dále stanoveno jinak, dochází v případě Elektronického obchodu k uzavření Kupní smlouvy v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky Prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy učiněného ze strany Kupujícího. Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem a povinně vyplňovaných Kupujícím v objednávce je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno.

Po obdržení objednávky učiněné ze strany Kupujícího, Prodávající potvrdí Kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované e-mailové zprávy odeslané na adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce obsahující buď
i) akceptaci (přijetí) objednávky, na základě které dojde k uzavření Kupní smlouvy nebo
ii) odmítnutí objednávky z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

 1. b)dopisem, emailem nebo telefonicky

Objednávku ke koupi zboží od Prodávajícího je Kupující oprávněn učinit i dopisem adresovaným Prodávajícímu, emailem nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky učiněné ze strany Kupujícího stejnou formou, jakou obdržel objednávku, tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu odmítnout, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

K uzavření Kupní smlouvy dopisem, emailem nebo telefonicky dochází okamžikem přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud nebyla tato Prodávajícím odmítnuta.

III.2 Společná ustanovení pro jednotlivé způsoby uzavření Kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že u zboží nabízeného Prodávajícím, u něhož doposud nedošlo k jeho emisi, je cena pouze orientační a může dojít k její změně.
V případě Elektronického obchodu u zboží, které je takto označeno, není možné činit závazné objednávky, ale toliko nezávazné rezervace. Po provedení emise rezervovaného zboží zašle Prodávající Kupujícímu informaci o množství a ceně rezervovaného zboží, která má charakter nabídky k uzavření Kupní smlouvy, a kterou je Kupující oprávněn buď přijmout, nebo nepřijmout. Pokud Kupující nabídku přijme, dojde tímto okamžikem k uzavření Kupní smlouvy.

Veškeré nabídky na uzavření Kupní smlouvy učiněné Kupujícím jsou závazné a neodvolatelné, přičemž takovou nabídku může Kupující zrušit pouze tehdy, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo současně s ním.

Kupující je povinen činit veškeré nabídky na uzavření Kupní smlouvy tak, aby nejednal nedbale, bez vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, jinak je srozuměn s tím, že jeho jednáním může vzniknout Prodávajícímu škoda.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení v závislosti na charakteru objednávky nebo rezervace (způsob objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, osoba Kupujícího, předpokládané náklady na dopravu, apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo rezervace, a to buď telefonicky, nebo emailem. Pokud tak Kupující neučiní, nebo tak neučiní dostatečně věrohodným způsobem, je Prodávající oprávněn takovou objednávku nebo rezervaci odmítnout. Prodávající je taktéž oprávněn objednávku nebo rezervaci odmítnout dle svého uvážení v případě, kdy tato působí nevěrohodně, je učiněna jinou osobou než Kupujícím, nebo vzbuzuje pochybnosti o své pravosti a úmyslu řádného splnění případné Kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat po Kupujícím v rámci provedení objednávky uhrazení zálohy na úhradu kupní ceny (dále jen „Záloha“). O výši Zálohy a způsobu úhrady Zálohy rozhoduje Prodávající, a to přiměřeně a v závislosti na konkrétních okolnostech, přičemž je o tomto povinen Kupujícího včas informovat. Záloha je splatná do 7 dnů ode dne poskytnutí informace o její výši a způsobu úhrady. Pokud Prodávající stanoví povinnost k úhradě Zálohy, dojde k uzavření Kupní smlouvy až řádnou a včasnou úhradou Zálohy. Pokud Kupující Zálohu řádně a včas neuhradí, zaniká objednávka Kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že Kupující po uzavření Kupní smlouvy a uhrazení Zálohy z jakéhokoliv důvodu zruší Kupní smlouvu, mimo postupu dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající uhrazené Zálohy, a je oprávněn nárok na zaplacení této smluvní pokuty jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Zálohy. V případě, kdy dojde k uzavření Kupní smlouvy a Prodávající kupní smlouvu nezruší dle předchozí věty, a současně došlo k provedení úhrady Zálohy, je Prodávající povinen započíst proti svému nároku na úhradu kupní ceny za objednané zboží výši Zálohy a kupní cenu o výši uhrazené Zálohy ponížit.

Učiněním nebo přijetím objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na internetových stránkách Elektronického obchodu  www.vasezlato.cz, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Okamžikem uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající.

Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je oprávněn u jakéhokoliv jím nabízeného zboží stanovit maximální možné množství, které je možné Kupujícím objednat a Prodávajícím dodat, přičemž stanovení tohoto limitu je pro Kupujícího závazné a Kupující není oprávněn tento limit jakkoliv překročit či obejít. Kupující není oprávněn tento limit jakýmkoliv, byť legálním způsobem, obcházet, jinak se vystavuje možnosti Prodávajícího takovou objednávku odmítnout nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout, že tento limit nebude ve sjednaných případech aplikován.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní Elektronického obchodu Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího nepoužije.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1 OBECNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré ceny zboží uváděné Prodávajícím jsou uváděny včetně DPH, a jsou platné v okamžiku učinění objednávky příslušného zboží Kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží kdykoliv upravit nebo změnit, toto se však netýká zboží, které již bylo objednáno Kupujícím. Toto ustanovení VOP se nepoužije pro rezervace zboží nabízeného Prodávajícím, u něhož doposud nedošlo k jeho emisi dle článku III.2 těchto VOP.

Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího.

V případě, že má být zboží dle Kupní smlouvy dodáno mimo ČR, je způsob úhrady kupní ceny možný jen bezhotovostním platebním příkazem před dodáním zboží. V případě, že má být zboží dle Kupní smlouvy dodáno mimo EU, je způsob úhrady kupní ceny možný jen bezhotovostním platebním příkazem před dodáním zboží, a navíc je Prodávající oprávněn navýšit kupní cenu o zákonné clo.

Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

 1. Na dobírku
  Úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a převzetí zboží Kupujícím. Za provedení úhrady kupní ceny dobírkou je Prodávající oprávněn účtovat poplatek v jím stanovené výši, s nímž vyslovuje Kupující odesláním své objednávky výslovný souhlas.
 2. Bezhotovostním platebním příkazem
  Úhrada kupní ceny probíhá bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím nebo výzvy k platbě učiněné Prodávajícím. Zboží je Prodávajícím dodáno po provedení úhrady kupní ceny na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce resp. dle zvoleného způsobu dodání. Kupní cena je v tomto případě splatná do 24 hodin ode dne doručení zálohové faktury nebo výzvy k platbě Kupujícímu. Úhradu je Kupující povinen provést s uvedením variabilního, popř. i specifického, symbolu určeného Prodávajícím.

IV.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ PRODUKTY

Tyto zvláštní platební podmínky se vztahují na prodej investičních produktů, což jsou produkty, u nichž Prodávající deklaruje jejich investiční charakter a/nebo Prodávající informuje Kupujícího, že se jedná o produkt, který podléhá změně kupní ceny v závislosti na ceně příslušného drahého kovu na investičním trhu a na kurzu měn.

Kupní cena je určena fixací dle níže uvedených podmínek.

 1. A) Objednávka do 30.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

Prodávající garantuje cenu platnou v momentě vytvoření objednávky, kdy dochází i k fixaci kupní ceny*.

Fixovaná kupní cena musí být uhrazena do 48 hodin, pokud není dohodnuto jinak, jinak se objednávka ruší.

*V případě zvlášť prudkého výkyvu cen drahých kovů na světových burzách si společnost Goldene Adele vyhrazuje právo revidovat garantovanou prodejní cenu. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován a bude mu učiněna nabídka nová v souladu s aktuálními cenami na trhu.

 1. B) Objednávka nad 30.000,- Kč (hodnota bez poštovného)

K fixaci kupní ceny dochází v závislosti na způsobu její úhrady, a to takto:

(i) bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího – v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Po úhradě této částky na účet Prodávajícího bude provedena fixace ceny a Kupující bude informován o případném přeplatku či nedoplatku. V případě, že je platba připsána do 24 hodin od vytvoření objednávky, fixuje se kupní cena ve výši dle učiněné potvrzené objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

V případě nedoplatku bude Kupující o vzniku nedoplatku informován. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či neschválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 24 hodin, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit do 24 hodin od obdržení informace o nedoplatku. Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

 1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, tzn. vyjádří se do 24 hodin od informace o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,
 3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě přeplatku bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit po realizaci kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

(ii) platební kartou online - v případě úhrady kupní ceny platební kartou online je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

V.1 Jednotlivé způsoby dodání zboží

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zakoupené zboží prostřednictvím kurýra nebo České pošty.

 1. aKupující je podle této smlouvy povinen převzít objednané zboží. Pokud si objednané zboží v dané lhůtě nepřevezme, dojde tím k porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka. Nelze se tedy chybně domnívat, že nepřevzetím zboží kupní smlouva automaticky zaniká. V případě nepřevzetí zásilky má prodávající právo požadovat po kupujícím náklady na přepravu zboží, které vznikly při expedici objednávky (poštovné). V případě, že doručené zboží neodpovídá představám kupujícího, má zákazník možnost využít právo na vrácení zboží ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je třeba zaslat nepoškozené zboží zpět do Goldene Adele společně s vyplněný formulářem „Odstoupení od kupní smlouvy“, který najdete ZDE.

Více o způsobech dopravy naleznete v kategorii Doprava a poštovné.

V.2 Společná ustanovení pro jednotlivé způsoby dodání zboží

Zboží označené jako „Skladem“ je Prodávajícím expedováno k dodání zpravidla do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy a připsání úhrady kupní ceny na účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných případech z technických nebo provozních důvodů prodloužit tuto lhůtu až na 20 pracovních dnů, o čemž se zavazuje informovat Kupujícího.

Zboží, které není označené „Skladem“ je Prodávajícím expedováno k dodání ve lhůtě uvedené v Elektronickém obchodu Prodávajícího u příslušného zboží nebo ve lhůtě sjednané mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost kogentní norma obecně závazných právních předpisů nebo bylo-li tak mezi Kupujícím a Prodávajícím ujednáno v Kupní smlouvě, je Prodávající povinen jako součást dodávky zboží dodat Kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nezbytné k řádnému převzetí a užívání zboží.

V případě, kdy Prodávající dodá Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství zboží, ledaže buď Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne dodání zboží, zboží odmítl, nebo Prodávající bez zbytečného odkladu po tomto zjištění na toto Kupujícího upozornil a vyzval jej k vrácení přebytečného zboží. Přebytečné zboží je ve výše uvedených případech Kupující povinen vrátit do sídla Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu a na své náklady.

Pokud je to technicky možné, může Prodávající na žádost Kupujícího a na náklady Kupujícího zboží objednané Kupujícím rozdělit do více samostatných zásilek. V případě rozdělení objednaného zboží na více zásilek z důvodů na straně Prodávajícího, zejména z důvodu nedostatku zboží na skladě, jsou náklady na přepravu zboží Kupujícímu hrazeny Kupujícím toliko jednou a ostatní náklady na přepravu nese Prodávající.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s tímto spojené.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro Kupujícího spotřebitele, pro Kupujícího podnikatele a pro Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Kupní smlouvy v těchto případech:

 1. a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,
 2. b)byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,
 3. c)byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla učiněna z uživatelského účtu založeného jiným Kupujícím za účelem překročení maximálního možného limitu objednatelného zboží,
 4. d) byla-li objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle Kupujícího zboží odebrat není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením Kupujícího od smlouvy bez udání relevantního důvodu,
 5. e)byla-li objednávka učiněna Kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu,
 6. f) je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,
 7. g)má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou Prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna předmětné zboží Prodávajícímu dodat,
 8. h) pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní ,

V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.

Kupující spotřebitel je zejména oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené při použití Prostředků komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje internetový obchod) bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Prodávající zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit tehdy, pokud v období od doručení objednávky Kupujícímu a dodáním zboží dojde na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny sloužící k výrobě objednaného zboží, přičemž podstatnou výchylkou se pro tyto účely rozumí výchylka v rozmezí +/- 1 % ceny suroviny. Prodávající dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit tehdy, pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel povinen učinit na formuláři, který tvoří přílohu těchto VOP.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo Kupujícím spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), převzato zboží. Převzetím zboží se pro účely těchto VOP rozumí okamžik, kdy se zboží dostane do dispozice Prodávajícího, tedy den uložení zboží na poště, pokud nebyl Kupující jako adresát zastižen, nebo den následující po dni, kdy Kupující obdrží informaci Prodávajícího o tom, že jím objednané zboží je možné vyzvednout na prodejně Prodávajícího, pokud byl sjednán tento způsob sjednání zboží. Pro určení okamžiku převzetí zboží není rozhodný okamžik, kdy si Kupující uložené zboží následně vyzvedne na poště. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty poštou na adresu Prodávajícího.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel na adresu sídla Prodávajícího, a to pokud možno v originálním balení, včetně obalu zboží. Náklady spojené s navrácením zboží v rámci odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel.

 

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud by s tím Kupující spotřebitel souhlasil a pokud by mu tím nevznikly další náklady.

Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Možnost odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud Kupující učinil nabídku na uzavření Kupní smlouvy a/nebo uzavřel Kupní smlouvu nedbale, bez vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, a odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy vznikla Prodávajícímu škoda, zejména tím, že se jedná o zboží, které byl Prodávající objednat u třetí osoby, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku odpovídající náhradě škody.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu spotřebiteli i Kupujícímu podnikateli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

VII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce.

Nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně Prodávajícího nebo okamžikem předání věci vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu do místa určeného v objednávce Kupujícího. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu jeho předáním vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu, a umožněním Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci.

Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím. 

 

ČÁST 2. - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád platí pro nákup jakéhokoliv zboží dle Kupní smlouvy.

Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel, jak je vše definováno v části 1. těchto VOP.

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na základě Kupní smlouvy, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 1. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
 2. a)Kupující spotřebitel

Nároky Kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Pokud Kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo fakturu, doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat Prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě Kupujícího spotřebitele se rozpor s Kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že Kupující spotřebitel o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá Kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s Kupní smlouvou.

 1. b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže Kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

Pokud Kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu.

III. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉ VĚCI (ZÁRUKA)

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Není-li na faktuře, na dodacím listu, a ani v Elektronickém obchodě, v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje Prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

 1. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby;
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
 • zboží bylo poškozeno používáním nebo údržbou v rozporu s podmínkami uvedenými na webových stránkách Prodávajícího www.vasezlato.cz;
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u použitého zboží, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím;
 • byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni Kupujícího upozornil, avšak Kupující trval na jejich použití;
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.
 1. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE
 2. a) Kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího.

Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s Kupujícím spotřebitelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s Kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení reklamace dostane Kupující jedno vyhotovení Dokladu o převzetí reklamace, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude Kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto Dokladu.

V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Jednotlivé nároky Kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.

(i) vady odstranitelné

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může Kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má Kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže Kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

(ii) vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a Kupující spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 1. b)Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned, jinak v době přiměřené závažnosti a rozsahu vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník Prodávajícího s Kupujícím podnikatelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

V případě, že při posouzení reklamované vady společnost Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

Jednotlivé nároky Kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

(i) podstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

 1. a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
  b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má Kupující podnikatel pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího již měnit. Jestliže Kupující podnikatel neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(ii) nepodstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

 1. a)požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo
  b)požadovat slevu z kupní ceny.

Ostatní vady je Prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena Prodávajícím odlišně. Jestliže Kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena dohodou. Neodstraní-li Prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše uvedeného), může Kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může Kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní Prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Prodávajícímu.
K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže Kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není způsobena jednáním nebo opomenutím Kupujícího podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Kupující podnikatel povinen poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku Kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní cena je pak Kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská, 567/15, PSČ 120 00, která je taktéž příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.

 1. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

V případě doručení zásilky obsahující zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace. V případě prodlení Kupujícího s nahlášením vady zboží poškozeného přepravou pozbývá Kupující veškeré nároky s tím spojené, které by mohl uplatnit vůči Prodávajícímu.

VII. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO ZA NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ

Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy.

Pokud si však Kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

 

 

ČÁST 3. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není stanoveno dále jinak, platí tato část VOP i pro všechny předcházející části VOP.

 1. STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje Prodávající prostřednictvím e-mailu info@vasezlato.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Stížnosti je případně možné řešit i telefonicky nebo písemně na kontaktních údajích uvedených v článku 1. bod I. těchto všeobecných smluvních podmínek.

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V případě sporu se Prodávající a Kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím.

Prodávající a Kupující se dohodli, že spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou, jejíž přílohu tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, budou rozhodovány u obecných soudů. Kupující podnikatel bere na vědomí a souhlasí, že dle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je pro řešení jakýchkoliv sporů místně příslušný Okresní soud v Ostravě.

III. PODNIKÁNÍ PRODÁVAJÍCÍHO A KONTROLNÍ ORGÁNY

Prodávající prodává zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Dozor nad dodržováním zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů vykonává Puncovní úřad.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že některé zboží nabízené Prodávajícím je Prodávající nucen v případě uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím závazně objednat u České národní banky, přičemž v případě zrušení takovéto objednávky Prodávajícího u České národní banky účtuje Česká národní banka smluvní pokutu. V případě, kdy Prodávající takové zboží pro Kupujícího objedná u České národní banky, avšak z důvodů na straně Kupujícího bude Prodávající nucen takovou objednávku u České národní banky zrušit, a v této souvislosti bude Prodávajícímu uložena Českou národní bankou smluvní pokuta, je Kupující povinen takto uhrazenou smluvní pokutu Prodávajícímu v plné výši nahradit.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v internetovém obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou Kupujícímu spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Prodávající a Kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a Kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Prodávajícího nebo Kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností Prodávajícím nebo Kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu Prodávajícího nebo Kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle Kupní smlouvy.

V případě doručování písemností mezi Prodávajícím a Kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa (případně adresy) Kupujícího uvedená v objednávce.

Platné VOP jsou k dispozici na internetových stránkách www.vasezlato.cz a každý Kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které Prodávající nabízí. Starší verze VOP je možné obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

V případě, že některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačního řádu bude v rozporu se zákonem, použije se zákon. V případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. V případě, že některé ustanovení všeobecných smluvních podmínek nebo reklamačního řádu je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

Pokud vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si tyto strany sjednávají, že vztah se řídí právem ČR. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto VOP jsou platné od 1. července 2021